Diskuzní fórum - Seznam komentářů

Co je "Město" a jak na tom jsou Milovice???

Specifický sídelní útvar, sociální organismus, stabilizovaný a geograficky vymezený, který je charakterizován souborem dynamických znaků, jež město odlišují od vesnice. Základními charakteristikami města jsou jeho relativní velikost, geografická uzavřenost, vysoká hustota a kompaktnost zástavby, velká hustota osídlení, specifická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (většinou nepracují v zemědělství), zvláštní funkce města (správní, průmyslové, obchodní, kulturní aj. centrum) a z toho všeho vyplývající druhy, kvalita, koncentrace a intenzita různých forem společenských vztahů jeho obyvatel. Ve městě jsou na relativně malém prostoru soustředěny nezemědělské výrobní síly a služby s působností přesahující rámec města, orgány a zařízení politické a hospodářské moci a správy a bydliště lidí v nich zaměstnaných. V důsledku rozvoje společenské dělby práce, výrobních vztahů, intenzívní komunikace a diferenciace životního způsobu společenských skupin, tříd, vrstev vzniká specifický městský způsob života.